1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende termen de navolgende betekenissen: de gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De koper: de wederpartij van de gebruiker. De overeenkomst: de overeenkomst die tussen de gebruiker en de koper is gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Algemeen

 1. Bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding/ overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, dit in afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en voor de gebruiker op geen enkele wijze bindend, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De door de gebruiker gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. Indien de gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de gebruiker als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingrechtelijk karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijsbepalende factoren.
 5. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen optreden, dan heeft de consument binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden.
 7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aanbieding/offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbieding/offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Levering

 1. Een overeengekomen levertermijn is geen fatale termijn en is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Annulering van een verleende opdracht behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gebruiker. Alle reeds gemaakte kosten waaronder begrepen die uit hoofde van arbeid alsmede de met annulering verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.

 2. Levering geschiedt af fabriek/ magazijn van Gebruiker. De kosten die in rekening worden gebracht voor zendingen binnen Nederland bedragen € 17,00 (met uitzondering van de Waddeneilanden, speciaal transport en/of afwijkende afmetingen, waarvoor de verzending op verzoek per levering wordt berekend). Zendingen met een minimale waarde van €800,00 (exclusief btw en verzendkosten) met een afleveradres binnen de Europese Unie (met uitzondering van eilanden, waarvoor de verzending op verzoek per levering wordt berekend), met uitzondering van speciaal transport en/of afwijkende afmetingen, worden kosteloos verzonden.

 3. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van koper.

 5. Indien de gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan de gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

 6. De gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 7. Eventueel transport van bescheiden geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper; koper dient voor een eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franco wordt geleverd. Van deze clausule kan uitsluitend worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk door de gebruiker is bevestigd.

5. Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster/model getoond/verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

6. Betalingen

 1. Koper is behoudens andersluidend beding verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op de gebruiker is uitgesloten.
 2. Na het verstrijken van voornoemde betaaltermijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van inverzuimtreding over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of het pro rata gedeelte van een maand.
 3. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum.
 5. De gebruiker heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen als ook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.

7. Incassokosten

 1. Indien de koper ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is hij, zonder dat een verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die gebruiker genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden vermeerderd met de rente als bedoeld in artikel 6.2, met een minimum van € 50,00 (tenzij enige wettelijke hoogte zich tegen deze hoogte verzet).
 2. De gebruiker is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 3. De gebruiker is gerechtigd alle vorderingen op koper te verrekenen met iedere schuld die de gebruiker aan koper mocht hebben.

8. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet — voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt verplichtingen uit overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Onderzoek en klachten

 1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen althans voldoet aan de eisen die daarvan in het normale (handels) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 6 dagen na levering schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de gebruiker met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de gebruiker gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
 4. Na constatering van het gebrek is de koper verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 5. De gebruiker is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien de koper in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 9.1. tot en met 9.4. bepaalde. De koper dient een niet zichtbaar gebrek uiterlijk binnen het garantietermijn te melden.
 6. Indien de koper tijdig correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 10 en 11 van deze voorwaarden.

10. Garantie op te leveren goederen

 1. De gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 9 is geklaagd, en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft de gebruiker de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen, hetzij de koper de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.
 3. Door voldoening van een van de hierboven onder artikel 10.2 genoemde prestaties is de gebruiker terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is de gebruiker tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.
 4. Op de door de gebruiker geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.
 5. De koper kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht niet door de gebruiker geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de koper jegens de gebruiker in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.
 6. Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Met betrekking tot de door de gebruiker geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 10 van deze voorwaarden.
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de gebruiker of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, tot de netto factuurwaarde van de betrokken goederen dan wel de verrichte werkzaamheden.
 3. De koper vrijwaart de gebruiker voor aanspraken op schadevergoeding van derden.
 4. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die de koper ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt medebegrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

12. Intellectuele eigendommen en auteursrecht

 1. Onverminderd overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet
 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijke anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de opdracht eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen.
 4. Alle door gebruiker eventuele verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden enz, zijn uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of te kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

13. Geschillen

 1. Elk geschil voortvloeiende uit de tussen de koper en de gebruiker gesloten overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het gebied waarbinnen de gebruiker gevestigd is, tenzij de gebruiker aan een andere bevoegde rechter de voorkeur geeft.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland Amersfoort en werken met ingang van de datum van deponering.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de gebruiker.
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland Amersfoort en werken met ingang van de datum van deponering.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de gebruiker.
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

16. Algemene verordening gegevensbescherming

 1. Gebruiker verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Persoonsgegevens van/voor de koper ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Gebruiker doet er alles aan om op zorgvuldige wijze om te gaan met privacygevoelige informatie van koper en hanteert in dat kader een (intern) privacy beleid.
 2. Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van Gebruiker van toepassing. De privacyverklaring is te vinden op de website van Gebruiker: www.lightboxx.nl. Deze privacyverklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
 3. Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden verklaart de koper zich bekend met de inhoud van de privacyverklaring van Gebruiker en op de hoogte te zijn van de rechten die de koper uit dien hoofde heeft (o.a. recht op inzage, verbetering, verwijdering, overdraagbaarheid). De koper verklaart in voldoende mate door Gebruiker op deze rechten te zijn gewezen.
 4. Indien in het kader van de Overeenkomst Persoonsgegevens van koper/betrokkenen van de koper moeten worden verwerkt, dient Gebruiker als “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de koper als “verantwoordelijke” worden aangemerkt. Gebruiker zal zich als verwerker dan houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke privacy rechtelijke verplichtingen. In dat kader sluit Gebruiker een verwerkersovereenkomst met deze derden.

17. Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en billijkheid worden uitgelegd.

18. Vragen en op- en/of aanmerkingen

 1. Wanneer er vragen en op- en/of aanmerkingen ontstaan na het lezen van deze algemene voorwaarden kunt u zich wenden tot ondergetekende middels de onderstaande gegevens. Wij streven ernaar om eventuele vragen omtrent deze Algemene Voorwaarden binnen een vastgesteld termijn van 14 werkdagen te beantwoorden.

Gebruiker:
Powerlight Group B.V.
h.o. Lightboxx

Pelenerf 14
3861 PR Nijkerk

T. 033 – 2460331
E. info@lightboxx.nl

Gedeponeerd:
9 mei 2019

KvK nummer:
32093845